Stichting Historisch

Huis- en Veldnamenonderzoek

Kwartier van Nijmegen

laatste wijziging 01-04-2007

 

ADRES                                        : B 26

STRAAT                                     : Hezelstraat

ADRES VOOR 1830                  : B 25

KADASTERNUMMER              : 1686

N.P. v. BEZWAAR                     : 2086-005

 

        Nijmeegsche Courant vrijdag 26 maart 1830:

Uit een geregistreerd exploit van de deurwaarder Derk Jan Bosch, d.d. 26 maart 1830, blijkt dat de heer Jan Matthys Noorduyn, doctor der genees-, heel- en verloskunde, wonende te Nijmegen, heeft doen betekenen met overgifte van kopie aan:

1) De Wel Edel Geboren Vrouwe Jeaneton Henriette Nobel, echtgenote van de Wel Edel Geboren Gestrengen Heer Mr. Vincent Adriaan Boesses, ontvanger van de ambt- en polderlasten van Maas en Waal, wonende te Nijmegen; en voor zo veel nodig ook aan gezegde heer Mr. Vincent Adriaan Boesses.

2) Aan de heer officier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen.

De behoorlijk geregistreerde akte van erlegging, d.d. 17 maart 1830, gedaan namens de heer Noorduyn voornoemd, ter griffie van welgemelde rechtbank, van een gecollationneerd afschrift van een akte, verleden voor de notaris Willem Cato van Elsbroek en getuigen te Nijmegen 6 maart 1830, geregis­treerd de 8e derzelfde maand; bij welke akte de heer Mr. Vincent Adriaan Boesses aan de heer Jan Matthys Noorduyn voornoemd, voor de som van fl.11500,- en onder de verdere daarbij vervatte bedingen heeft verkocht en overgedragen een herenhuis en erf, staande en gelegen te Nijmegen aan de Hezelstraat, wijk B nr. 25, met annex tuin benevens stal en koetshuis, van achteren uitkomende op een plaats aan de Houtstraat van de gezegde stad.

Welke erlegging is geschied met oogmerk, om dit huis cum annexis te zuiveren van alle wettige verbanden, waarmee hetzelve besmet mogen wezen.

Terwijl de heer J.M. Noorduyn bij voorschreven exploit van betekening al verder aan de heer officier bovengenoemd heeft doen verklaren, dat, vermits diegenen, ten wier behoeve er inschrijvingen zouden kunnen genomen worden, ter zake van bestaande wettige verbanden, aan geen inschrijving onderwor­pen, niet allen bekend zijn, hij die betekening zou publiceren in de vormen, voorgeschreven bij art. 683 van het wetboek van burgerlijke rechtpleging; waartoe dan ook de tegenwoordige bekendmaking is strekkende.

Nijmegen, 26 maart 1830. Hetgeen certificeert D. Smits Pz., procureur.